Om Twiga

Vad är Twiga?

Twiga är en ideell förening som arbetar med utvecklings samarbete. I dagsläget har Twiga samarbeten med organisationer i Uganda och Kenya, men vi är öppna för samarbete med organisationer från hela världen. Vårt arbete utgår från att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, etnicitet, religion eller var i världen man befinner sig. Twiga strävar efter ett långsiktigt hållbart arbete som bidrar till att minska skillnader mellan människors förutsättningar och levnadsvillkor. Vi vill bidra till en mer rättvis och jämlik värld och detta vill vi göra genom att samarbeta på gräsrotsnivå med de människor som projektet i fråga gäller. En central fråga i Twigas utvecklingssamarbete är hur vi kan genomföra detta arbete, utan att skapa beroende. En viktig del av Twigas verksamhet är också all den kunskap och glädje vi får genom det ömsesidiga samarbetet med våra samarbetspartners.

Under resources i menyn kan du finna både Twigas stadgor (svensk och engelsk version) samt våra policydokument och rapporter

Hur ser Twigas organisation ut?

Twiga är uppbyggt av en styrelse på sju ledamöter samt tre suppleanter, vilka ska fungera som ett stöd för Twigas arbetsgrupper. En arbetsgrupp i Twiga är en grupp medlemmar som samlas kring ett tema eller en geografisk plats, för att tillsammans arbeta mot ett övergripande mål. Varje arbetsgrupp kan sedan ha ett eller flera projekt med mer konkreta mål. En arbetsgrupp kan bestå över tid alternativt samlas för att genomföra en aktivitet och sedan upplösas. En arbetsgrupp kan arbeta internationellt eller inom Sverige. Du kan även engagera dig i Twiga utan att vara del av en arbetsgrupp. Då kan du till exempel hjälpa till med enskilda aktiviteter i Sverige. Exempel på sådana aktiviteter kan vara loppmarknader, fester, att informera om Twiga i olika forum, etc. Allt arbete i Twiga ska göras i enlighet med våra policys, som är framtagna av styrelsen i samarbete med arbetsgrupperna.